Oddelek za Matematiko in Geoznanosti - UNITS


Leader Partner (LP)

Oddelek za matematiko in geoznanosti - UNITS
Piazzale Europa, 1 – I 34100 Trieste

RL= Francesco Peroni (Rektor); Giorgio Fontolan (Direktor DMG)
TM= Franco Cucchi
Staff: Pugliese, Zini, Furlani, Stenni, Ferrerato, Calligaris, Slejko, Michelini

cucchi@units.it;
zini@units.it;
Tel: +39.0405582052

 

Dejavnosti partnerja

Zaradi svojega geopolitičnega položaja se Tržaška univerza ukvarja s težavami, ki se nanašajo na čezmejno sodelovanje in spoznavanje na področju raziskovanja, usposabljanja in didaktike, kot to dokazujejo že financirani raziskovalni projekti D031PALN, D026ADRIATIC, D026NATISONE, D031MIGR, ISCELS, itd. (glej primer), mednarodna mobilnost docentov in študentov, veliko število mednarodnih sporazumov splošnega in specifičnega značaja (npr. skupna italijansko-slovenska univerzitetna diploma iz morske biologije in skupna triletna univerzitetna diploma iz matematike).
 Glavni raziskovalni sektorji Oddelka za geologijo, okoljske in morske vede so: hidrogeologija (v poroznih, kraških, razpoklinskih vodonosnikih), inženirska geologija, geomorfologija, obalna inženirska geomorfologija, geologija (stratigrafija in strukturna geologija), paleontologija, okoljska geologija (onesnaževanje tal in voda), morska geologija in sedimentologija, geofizična raziskovanja, geokemija in seizmologija. Poleg akademsko-pedagoških aktivnosti (pouk in znansteveno raziskovanje), DiMaGeo nudi niz služb za javne in privatne ustanove.

 

Izkušnje na področju upravljanja projektov

Tržaška univerza zaposluje 584 docentov, od katerih 280 rednih in 304 pridruženih, 299 raziskovalcev in 770 upravnih zaposlenih. DiMaGeo redno zaposljuje približno 30 docentov in raziskovalcev, 5 laboratorijskih tehnikov, 5 upravnih tehnikov. Letno pri oddelku deluje približno 20 raziskovalcev z različnimi vrstami delovnih pogodb. Oddelek razpolaga z napredno laboratorijsko opremo (6 laboratorijev: sedimentološke analize, geokemijske analize, izotopska geokemija, hidrogeologija, seizmologija, aplicirana geofizika), 50 računalniki, 4 risalniki, programsko opremo za risanje in modeliranje, opremo za vzorčenje, analizo, georeferenciranje in geofizična merjenja. Proračun zadnjih 4 let (ki ne vključuje stroškov za osebje) znaša od najmanj € 1.535.000,00 do največ € 2.366.978,91

 

Naslov

Università degli Studi di Trieste
Oddelek za matematiko in geoznanosti (DMG_UniTs) 
Piazzale Europa, 1
34127 TRIESTE - ITALIA
web: www.geoscienze.units.it/

Team Manager

Prof. Franco Cucchi
email: cucchi@units.it

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu