Nacionalni inštitut za biologijo


Project Partner 6 (PP6)

Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot, 111 – Sl 1000 Lubiana

RL= Tamara Lah Turnšek
TM= Anton Brancelj

Staff: Jeberic, Mori, Oblak

anton.brancelj@nib;

 

 

 

Dejavnosti partnerja

NIB je neprofitni javni raziskovalni inštitut od leta 1960. Misija in jedrna aktivnost Nacionalnega inštituta za biologijo sta osnovno in umetno raziskovanje to se uporablja v številnih področjih biologije (mikrobiološka ekologija, fiziologija rastlin in živali, etc.), okoljskih znanosti in medicine (molekularno in gensko raziskovanje), kot so biomedicina, biologija sistemov in biotehnologija z močnim poudarkom na okoljskih znanostih, kar se kaže v novem znanju in njegovi uporabi v obogatitvi kvalitete življenja. Inštitut, ki ima 130 zaposlenih, je sestavljen iz vodilne upravne enota in petih raziskovalnih oddelkov, med katerimi je tudi  Oddelek za raziskovanje sladkovodnih in kopenskih ekosistemov (krajše: EKO).

 

Izkušnje na področju upravljanja projektov in usklajevanja partnerstev

V redne dejavnosti Oddelka za raziskovanje sladkovodnih in kopenskih ekosistemov (EKO) sodijo temeljne in aplikativne raziskave s področja raziskav ekosistemov (zlasti jezer in podzemnih voda), varovanja narave ter presoje vplivov na okolje. Oddelek EKO zaposluje 15 ljudi, od tega 6 starejših raziskovalcev, 6 mladih raziskovalcev ter 3 strokovne sodelavce.
Oprema skupine EKO: spektrofotometer UV-VIS lambda 24; plinski kromatograf z masnim spektrometrom (GCMS); ionski kromatograf, raziskovalni mikroskop OLYMPUS, 3 stereolupe OLYMPUS; terensko opremo za odvzem vzorcev vode in bioloških vzorcev v površinskih in podzemnih stoječi in tekočih vodah, merilne inštrumente za terenske meritve temperature, prevodnosti, koncentracije kisika, terensko vozilo in prenosne gumijaste čolne. 

 

Naslov:

Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot, 111
1000 LJUBLJANA - SLOVENIJA
web: www.nib.si

Team Manager

Dott. Anton Brancelj
email: anton.brancelj@nib;

 

 

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu