Inštitut za raziskovanje krasa


Project Partner 2 (PP2)

Inštitut za raziskovanje krasa
Novi trg, 2 – SI – 1000 Ljubljana

RL= Oto Luthar
TM= Janja Kogovšek

Staff: Kogovsek, Ravbar

izrk@zrc-sazu.si;
Tel: +38 657001900

 

 

Dejavnosti partnerja

- temeljne raziskave krasa (kraška geologija, geomorfologija, speleologija, hidrologija, biologija, mikrobiologija, …),
- aplikativne raziskave za načrtovanje (npr. Gradnja prometnic, varovanje vodnih virov, …),
- poučevanje; vključeni v univerzitetne dodiplomske programe, vodenje podiplomskega programa Krasoslovje na UNG,
- organizacija mednarodnih znanstvenih srečanj (npr. od leta 1993 vsakoletna Krasoslovna šola,
- izkušnje z mnogimi domačimi in mednarodnimi projekti,
- krasoslovna knjižnica, kataster jam, terenska raziskovalna oprema, kemijski in geološki laboratorij, …

 

Izkušnje na področju upravljanja projektov

ZRC SAZU je raziskovalna organizacija, ki zaposluje 323 raziskovalcev in strokovnih sodelavcev. Raziskovalno dejavnost izvaja preko 18 nacionalnih raziskovalnih programov, 53 nacionalnih in 13 mednarodnih raziskovalnih projektov. V programske skupine je vključenih tudi 53 mladih raziskovalcev, na podiplomskem doktorskem študiju. Raziskovalno opremo, ki jo raziskovalci potrebujejo pri raziskovalnem delu sproti posodabljamo v skladu s finančnimi možnostmi. Glavna oprema za izvedbo projekta je na razpolago. S finančnimi sredstvi upravlja finančna služba, ki skrbi za zagotavljanje tekoče likvidnosti.

 

Naslov:

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - Inštitut za raziskovanje krasa.
Novi trg, 2
1000 LJUBLJANA - SLOVENIJA
web: izrk.zrc-sazu.si/#v

Team Manager

TM= Janja Kogovšek
izrk@zrc-sazu.si

 

 

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu