Geološki Zavod Slovenije (GeoZS)


Project Partner 1 (PP1)

Geološki Zavod Slovenije (GeoZS)
Dimičeva, 14 – SI – 1000 Ljubljana

RL= Marko Komac
TM= Janko Urbanc

Staff: Ferjan-Stanic, Baloh, Simic

janko.urbanc@geo-zs.si;
Tel: +386 1 2809 753

 

 

 

Dejavnosti partnerja

Geološki zavod Slovenije je neprofitni javni raziskovalni inštitut. Misija in jedrna aktivnost Geološkega zavoda Slovenije sta osnovno in umetno raziskovanje, ki se uporablja na številnih področjih: hidrogeologija (v poroznih, kraških, razpoklinskih vodonosnikih), inženirska geologija, geomorfologija, obalna inženirska geomorfologija, geologija (stratigrafija in strukturna geologija), paleontologija, okoljska geologija (onesnaževanje tal in voda), morska geologija in sedimentologija, geofizična raziskovanja, geokemija in seizmologija.
Izkušnje z mnogimi domačimi in mednarodnimi projekti.

 

Izkušnje na področju upravljanja projektov

Geološki zavod Slovenije ima 85 zaposlenih. Raziskovalna dejavnost poteka v šestih raziskovalnih enotah. Na Oddelku za hidrogeologijo je zaposlenih 26 sodelavcev različnih profilov, od tega so štirje doktorji znanosti in dva magistra. Geološki zavod razpolaga z opremo za hidrogeološka testiranja kot so črpalni poizkusi, karotaža vrtin, sledilni poizkusi ipd., prav tako je na voljo programska oprema za obdelavo prostorskih geoloških in hidrogeoloških podatkov v GIS. S svojimi kadri ter opremo je Geološki zavod Slovenije sposoben izvesti vse naloge, za katere je zadolžen v okviru posameznih aktivnosti projekta.

 

Naslov

Geološki Zavod Slovenije (GeoZS)
Dimičeva, 14
1000 Ljubljana - SLOVENIJA
web: www.geo-zs.si

Team Manager

Dr. Janko Urbanc
janko.urbanc@geo-zs.si

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu