DELOVNI SKLOP 5

5.1: Priprava karte o matičnem Krasu

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina, Goriška in Obalno-kraška statistična regija.

Opis aktivnosti:
Priprava skupne in poenotene kartografske baze za celotno območje, vnos vseh zbranih podatkov v georeferencirane baze podatkov (GIS v ArcGIS okolju) ter sledečih kartografskih podlag na celotnem kraškem zaledju matičnega Krasa.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP, PP1,PP2: priprava podatkovne baze in kartografskih prikazov;
PP3, PP4 in PP5: sodelovanje pri določevanju metodologij prikazovanja.

Pričakovani rezultati:
Izdelava karte matičnega Krasa s povezano podatkovno bazo:
- Geološka karta vodonosnika
- Hidrogeološka karta in karta hidrokemijskih lastnosti vodonosnika
- Geomorfološka in speleološka karta
- Karta rabe prostora in nevarnosti
- Karta naravne in absolutne ranljivosti

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu