DELOVNI SKLOP 4

4.1: Ranljivost kraških vodonosnikov in protokoli za določitev vodovarstvenih območij

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina, Goriška in Obalno-kraška statistična regija

Opis aktivnosti:
Zbiranje, kritična analiza, homogenizacija metodologij izdelave kart ranljivosti kraških vodonosnikov in protokolov za določitev vodovarstvenih območij.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP, PP1 in PP2: obdelava podatkov, priprava študije in znanstvena podpora pri določevanju vodovarstvenih območij in metodologij;
PP3, PP4: obdelava podatkov in določitev ciljev za zaščito območij;
PP5: določitev ciljev za zaščito območij in sodelovanje pri določevanju metodoloških smernic.

Pričakovani rezultati:
Priprava študije s kartografskimi kartami o naravni in absolutni ranljivosti ter določitev vodovarstvenih območij in odgovarjajočih metodologij.

4.2: Raba tal 

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina, Goriška in Obalno-kraška statistična regija.

Opis aktivnosti:
Analiza sedanje rabe tal/prostora, karta rabe tal, karta nevarnosti in ugotavljanje trendov v rabi prostora.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP in PP1: zbiranje in obdelava podatkov, priprava študije in sodelovanje z ostalimi PP pri določevanju potreb po vodni preskrbi;
PP2, PP3, PP4: obdelava podatkov in določitev skupnih parametrov in odgovarjajočih metod pridobivanja podatkov.

Pričakovani rezultati:
Priprava študije s kartografskimi kartami o rabi tal in bodočih trendov.

4.3: Analiza stabilnosti distribucijskega omrežja in potreb po vodni preskrbi

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina, Goriška in Obalno-kraška statistična regija

Opis aktivnosti:
Analiza stabilnosti distribucijskega omrežja oziroma izgub vodovodov in neučinkovitih delov omrežja. Preverjanje trendov v rabi prostora in posledičnih potreb po vodni preskrbi.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP in PP1: zbiranje in obdelava podatkov, priprava študije in sodelovanje z ostalimi PP pri določevanju potreb po vodni preskrbi;
PP2 in PP5: obdelava podatkov in določitev skupnih parametrov ter odgovarjajočih metod pridobivanja podatkov;
PP3 in PP4: Analiza stabilnosti distribucijskega omrežja oziroma izgub vodovodov in neučinkovitih delov omrežja in določitev skupnih parametrov ter odgovarjajočih metod pridobivanja podatkov.

Pričakovani rezultati:
Priprava študije s kartografskimi kartami učinkovitosti distribucijskega omrežja in bodočih trendov.

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu