DELOVNI SKLOP 3

3.1: Meritve in obdelava hidrodinamičnih podatkov vodonosnika Reka-Timava

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina, Goriška in Obalno-kraška statistična regija

Opis aktivnosti:
Določitev konceptualnega modela vodonosnika Reka-Timava: meritve (vrsta meritev za celotno obdobje trajanja projekta) in homogena ter skupna obdelava hidrodinamičnih podatkov, oziroma modeliranje nihanj nivojev vode v vodonosniku, značilnosti nihanja nivojev, interakcija z morsko vodo, modeliranje napajanja (»input«) (padavine, površinsko izpiranje, požiralniki, itn.) in praznjenja (»output«) (evapotranspiracija, izviri, izlivi v morje, itn.), okvirna količinska bilanca (viri in rezerve).

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP, PP1 in PP2: meritve na terenu, obdelava pridobljenih podatkov, s katerimi razpolagajo vse tri ustanove, usklajevanje in skupno koriščenje podatkov, oblikovanje skupne podatkovne baze in vnos podatkov;
PP4 in PP5: obdelava pridobljenih podatkov in vnos podatkov v skupno podatkovno bazo, sodelovanje pri meritvah na terenu.
PP3: obdelava pridobljenih podatkov, sodelovanje pri meritvah na terenu.

Pričakovani rezultati:
Priprava skupne podatkovne alfanumerične in grafične baze hidrodinamičnih podatkov podzemnih voda.

3.2: Meritve in obdelava hidrokemijskih in bioloških podatkov vodonosnika Reka-Timava

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina, Goriška in Obalno-kraška statistična regija

Opis aktivnosti:
Določitev konceptualnega modela vodonosnika Reka-Timava (meritve vrsta izmeritev za celotno obdobje trajanja projekta) in homogena ter skupna obdelava hidrokemijskih in bioloških podatkov oziroma hidrokemijske razmere in značilnosti onesnaževalnih točk (kontaminacija in/ali onesnaževanje) z uporabo naravnih, umetnih in bioloških sledil, s prepoznavanjem fizikalnih in bioloških indikatorjev kvalitete podzemnih kraških voda.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP, PP1, PP2 e PP6: meritve na terenu, obdelava pridobljenih podatkov, s katerimi razpolagajo vse tri ustanove, usklajevanje in skupno koriščenje podatkov, oblikovanje skupne podatkovne baze in vnos podatkov;
PP3 in PP4: obdelava pridobljenih podatkov, sodelovanje pri meritvah na terenu in izvedba analiz;
PP5: obdelava pridobljenih podatkov, sodelovanje pri meritvah na terenu.

Pričakovani rezultati:
Priprava skupne podatkovne alfanumerične in grafične baze hidrokemijskih in bioloških podatkov podzemnih voda.

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu