DELOVNI SKLOP 1

1.1: Oblikovanje “storitvenega sistema” in priprava logičnega okvira za upravljanje projekta

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Lokacija izvajanja aktivnosti: pri VP, Tržaška pokrajina.

Opis aktivnosti:
Oblikovanje “storitvenega sistema”, ki bo zagotovil, da bodo izdelane strukture vključene v celostni projekt za doseganje zastavljenih ciljev in ki bo izpolnjeval pogoje kakovostnih sistemov.
Priprava natančnega računalniškega logičnega okvira, ki bo dostopen za partnerje preko medmrežja, za spremljanje poteka projekta skozi čas, od izvajanja aktivnosti do učinkov na splošne cilje in priprava strategij ter oblikovanje celostne podobe projekta.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP: bo koordiniral in gostoval srečanja projektne skupine. Oblikovanje storitvenega sistema in logičnega okvira za upravljanje projekta.
PP2: koordiniranje strateške politike slovenskih PP.
Ostali PP: se bodo udeležili srečanj projektne skupine in sodelovali pri pripravi metodologije za oblikovanje logičnega okvira.

Pričakovani rezultati:
Oblikovanje “storitvenega sistema”; izdelava logičnega okvira.,

1.2: Spremljanje projekta, koordiniranje in finančno poročanje

Lokacija izvajanja aktivnosti:
Pri VP, Tržaška pokrajina.

Opis aktivnosti:
Spremljanje razvoja projekta skozi čas, od izvajanja aktivnosti do učinkov na splošne cilje in priprava strategij. Koordiniranje vseh projektnih aktivnosti, sklicanje in koordiniranje srečanj projektne skupine. Preverjanje dokumentacije in dokumentov, vključno tistih, ki se nanašajo na finančni obračun projekta. Vodenje odnosov z organom upravljanja programa in z ostalimi nadzornimi ustanovami.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga:
VP: bo koordiniral in gostoval srečanja projektne skupine. Spremljanje, pregled celotne dokumentacije in vodenje odnosov z organom upravljanja programa in z ostalimi nadzornimi ustanovami.
PP2: koordiniranje slovenskih PP.
Ostali PP: se bodo udeležili srečanj projektne skupine in sodelovali pri pripravi metodologije spremljanja in pregledu dokumentacije.

Pričakovani rezultati:
Spremljanje in koordiniranje izvajanja projekta. Priprava in pregled dokumentov, vodenje odnosov z organom upravljanja in ostalimi nadzornimi ustanovami.
 

 

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu