L’acquifero del Carso quale risorsa idrica strategica transfrontaliera
Kraški vodonosnik kot strateški čezmejni vodni vir

SINTESI DEL PROGETTO

[ITA] Il progetto ha come obiettivo prioritario la tutela e la gestione coordinata dell’acquifero del Reka-Timavo attraverso il monitoraggio quantitativo e qualitativo delle acque ipogee e del territorio del Carso Classico. Gli output previsti dalla realizzazione del progetto consistono nella realizzazione di un unico e comune database georeferenziato dei dati idrodinamici, idrochimici e biologici, di basi cartografiche unificate, nella predisposizione di accordi di cooperazione e di azioni per la promozione ed attuazione di sistemi per la riduzione delle emissioni inquinanti con particolare riferimento all’acqua potabile, lo sviluppo di sistemi di intervento congiunti nelle situazioni di emergenza, lo sviluppo di strategie congiunte per prevenire e ridurre i rischi, la promozione di interventi per il risparmio idrico, l’efficienza nella gestione della rete idrica ed il miglioramento della qualità dell’acqua potabile.
Costo totale: € 1.079.435,30; durata: 36 mesi; inizio: 1 febbraio 2012; localizzazione: Regione Friuli Venezia Giulia, Regioni statistiche di Goriška e Obalno-kraška.

POVZETEK PROJEKTA

[SLO] Glavni cilj projekta je usklajeno upravljanje in zaščita vodonosnika Reka-Timava preko količinskega in kakovostnega spremljanja podzemnih voda in območja matičnega Krasa. Rezultati izvajanja projekta so vzpostavitev enotne georeferencirane podatkovne baze hidrodinamičnih, hidrokemijskih in bioloških podatkov, enotnih kartografskih podlag, sklenitev protokolov o sodelovanju in določitev ukrepov za promocijo in uresničenje sistemov za zmanjšanje onesnaževalnih emisij, predvsem tistih, ki se nanašajo na pitno vodo, razvoj sistemov skupnega poseganja v nujnih primerih, oblikovanje skupnih strategij za preprečevanje in zmanjševanje tveganj, promocija posegov za varčevanje z vodo, učinkovito upravljanje vodovodnega omrežja in izboljšanje kakovosti pitne vode.
Skupni stroški:€ 1.079.435,30; trajanje: 36 mesecev; lokacija: Dežela Furlanija Julijska krajina, Goriška in Obalno-kraška statistična regija.

 

Ultima immagine/Zadnja slika

Ultime news/Zadnje novice

Ad un affollatissimo convegno presso il Centro Congressi dell'Area Science Park, sono stati presentati i risultati del progetto HYDROKARST.

Vabimo vas na zaključno srečanje standardnega projekta HYDROKARST
Trst, 21.01.2015, 9 – 15.30 Area Science Park, Kongresna dvorana
Postojna, 22.01.2015, 9 – 15.30 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2

Tiskovna Konferenca Predstavitev publikacije AcegasAps Spa

torek, 24. junij 2014 ob 11.00 uri na sedežu univerza v Trstu Oddelek za Matematike in Geoznanosti, Ulica Edoardo Weiss 2, Trieste

Partnerji

Lead Partner               

Home Page

 

 

Progetto HYDRO KARST finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web sono responsabili esclusivamente i partners del progetto.

Projekt HYDRO KARST sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji.

 

Web project: Divulgando Srl - Trieste

www.ita-slo.eu